องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมลอยกระทง ศพด.อบต.ท่าจะหลุง ปี 2562


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประเพณีลอยกระทง ให้เด็กศพด.  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2562