องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่  22  มกราคม  2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนที่สนใจในตำบลท่าจะหลุง