องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้พิจารณาอนุมัติ โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล 
ท่าจะหลุง ปี 2556 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 จำนวน 10,100.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขี้ตุ่น ได้ดำเนินโครงการฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 – 30 กันยายน 2556 มีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจะหลุง 2 ศูนย์ จำนวน 70 คน และกลุ่มผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจะหลง จำนวน 70 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านทันตสุขภาพแก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าจะหลุง สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพในเด็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านส่งเสริมสุขภาพในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้บริการทางด้านสุขภาพและด้านทันตสุขภาพให้ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมาย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,100.- บาท