องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2556


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 
ได้อนุมัติโครงการรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2556 มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,500.- บาท