องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริการประชาชนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการยกระดับการพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนในเขตตำบล ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น