องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกลำ้ทางส [ 2 ม.ค. 2563 ]
2 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าจะหลุง [ 1 ก.ค. 2562 ]
3 ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ปี [ 22 ต.ค. 2561 ]
4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน - ร้องทุกข์ [ 13 มิ.ย. 2561 ]
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 9 พ.ค. 2561 ]
6 หลักการโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 17 ม.ค. 2561 ]