องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

    รายละเอียดข่าว

เพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  โดยให้ความสำคัญกับการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  การจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด โดยให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน  ตามแบบ ผด. 1 และให้หน่วยงานพัสดุกลางรวบรวมเพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีตามแบบ ผด. 2  เพื่อเสนอขออนุมัติแผนจากผู้บริหารขององค์กร โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรตามแบบ ผด. 2 โดยจัดทำเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ที่มีวงเงินในการจัดหาตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป และ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่วงเงินในการจัดหาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  โดยใช้แบบ ผด. 5 ในการจัดทำแผน นั้น
                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้อนุมัติแผนการจัดหาพัสดุตามแบบ ผด.2 และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามแบบ ผด. 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561