องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 3/256

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
เรียน     กำนันตำบลท่าจะหลุง /ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561   จำนวน  1  ชุด
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อพิจาณาข้อราชการต่าง ๆ ของส่วนราชการภายในองค์กร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2561 เวลา 13.00 น. นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561  ให้ทราบโดยทั่วกันและขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านของท่าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2561