องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก และพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ด้วยอบต.ท่าจะหลุง จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม จริยธรรมด้านการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2563