องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


โครงการเยี่ยมบ้าน ปี 2564

    รายละเอียดข่าว

โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน   ประจำปี  พ.ศ. 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่  8 - 12  มีนาคม  2564  เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ  บ้านของเด็กนักเรียนในแต่ละหมู่บ้านที่มาศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8 และหมู่ที่ 9 รวมเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวนเด็ก 68  คน

บัดนี้ การดำเนินงานเยี่ยมบ้านได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564