องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ตามที่กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการรักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2565 ระยะเวลา 1 วัน  ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์หุบน้อย  บ้านงิ้ว หมู่ที่  6  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น  80 คน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนันตำบลท่าจะหลุง/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงทุกหมู่บ้าน  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง, กลุ่มองค์กรสตรีแม่บ้านตำบลท่าจะหลุง, กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน, ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง ทั้ง 10 หมู่บ้าน และภาคเอกชน  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลท่าจะหลุง  มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมีส่วนร่วมในการบำรุง  ดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์  และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีปริมาณมากขึ้น  ให้มีความร่มรื่น ชุ่มชื้น  นั้น                                 บัดนี้โครงการ ฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้
ตามโครงการรักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
2022-10-06
2022-09-11
2022-08-06
2022-05-03
2022-02-14
2022-02-04
2022-02-01
2022-01-21
2022-01-10
2021-09-24