องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


ฐานข้อมูลด้านอาชีพของตำบลท่าจะหลุง ประจำปี 2565


ฐานข้อมูลด้านอาชีพของตำบลท่าจะหลุงอาชีพ ประจำปี 2565
1.อาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมมการปลูกพืชผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6
2.อาชีพการทำอาหาร การทำพริกแกง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 3
3.อาชีพการทำอาหาร การทำขนมดอกจอก บ้านสำโรง หมู่ 5
4.อาชีพหัตถกรรม การทำเสื่อกกราชินี บ้านสำโรง หมู่ 5
5.อาชีพหัตถกรรม การเย็บผ้าวนเอนกประสงค์  บ้านสำโรง หมู่ที่ 5
6.อาชีพการบริการ นวดแผนไทย บ้านสำโรง หมู่ 5
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28
2023-01-31
2023-01-20
2022-12-15
2022-12-15