องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


ข้อมูลการส่งเสริมอาชีพของตำบลท่าจะหลุงอาชีพ ประจำปี 2564


ข้อมูลการส่งเสริมอาชีพของตำบลท่าจะหลุงอาชีพเกษตรกรรม
1.  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการการเพาะขยายพันธุ์ไม้  (ภายในโรงเรือนเพาะชำ หมู่ 6)
2.  กิจกรรมอาชีพส่งเสริมการปลูกพืชผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 6
อาชีพการทำอาหาร
3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำพริกแกง    กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 3
 - ส่งเสริมการทำบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์
4.  กิจกรรมอาชีพส่งเสริมการทำขนมดอกจอก   กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5
อาชีพหัตถกรรม
5.  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำเสื่อกกราชินี    กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5
6.  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าวนเอนกประสงค์   กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5
อาชีพการบริการ
7. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย     กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5
2022-10-06
2022-09-11
2022-08-06
2022-05-03
2022-02-14
2022-02-04
2022-02-01
2022-01-21
2022-01-10
2021-09-24