องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง กำหนดเปิดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2564   ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งก่อนเปิดเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19) โดยได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่    ผู้ปกครอง  ครู และเด็กเล็กก่อนเปิดเรียน

2022-10-06
2022-09-11
2022-08-06
2022-05-03
2022-02-14
2022-02-04
2022-02-01
2022-01-21
2022-01-10
2021-09-24