องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


การประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท่าจะหลุง


การประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น  เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)      แก้ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 7/2565  เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2565  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก นายช่างโยธา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1- 10 ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทน อปพร. และตัวแทนอสม. 

2022-10-06
2022-09-11
2022-08-06
2022-05-03
2022-02-14
2022-02-04
2022-02-01
2022-01-21
2022-01-10
2021-09-24