องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2565  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  โดยมีนายมานิตย์   นิจกระโทก  ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดการประชุม  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  ร่วมกับ  ผู้อำนวยการ         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก ผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน

2022-10-06
2022-09-11
2022-08-06
2022-05-03
2022-02-14
2022-02-04
2022-02-01
2022-01-21
2022-01-10
2021-09-24