องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2565  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  โดยมีนายมานิตย์   นิจกระโทก  ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดการประชุม  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  ร่วมกับ  ผู้อำนวยการ         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก ผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน

2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28