องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


การมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


เมื่อวันที่  10  มกราคม  2565 นายมานิตย์  นิจกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง โดยให้ยึดหลักปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการบริการประชาชน รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

2022-10-06
2022-09-11
2022-08-06
2022-05-03
2022-02-14
2022-02-04
2022-02-01
2022-01-21
2022-01-10
2021-09-24