องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


การเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต


ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง นายมานิตย์  นิจกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ดำเนินการกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สุจริต ในการปรับปรุง พัฒนาเพื่อส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกที่ดีในองค์กร

2022-10-06
2022-09-11
2022-08-06
2022-05-03
2022-02-14
2022-02-04
2022-02-01
2022-01-21
2022-01-10
2021-09-24