องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 1 วัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองกก จำนวน 25 คน และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึก ที่ดีงามได้รู้จักการนำหลักธรรมไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

2022-10-06
2022-09-11
2022-08-06
2022-05-03
2022-02-14
2022-02-04
2022-02-01
2022-01-21
2022-01-10
2021-09-24