องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


ภาพโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ตามที่กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กิจกรรมปลูกต้นไม้) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 1 วัน ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์สนามกีฬา บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนันตำบลท่าจะหลุง/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงทุกหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรีแม่บ้านตำบลท่าจะหลุง กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ประชาชนในตำบลท่าจะหลุง ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลท่าจะหลุง มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมีส่วนร่วมในการบำรุงดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสุขอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีปริมาณมากขึ้น ให้มีความร่มรื่น ชุ่มชื้น งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) นั้น

1.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 500 บาท

2.ค่าน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง เป็นเงิน 1,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

กองส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 (กิจกรรมปลูกต้นไม้) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 500 บาท

2.ค่าน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง เป็นเงิน 460 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960 บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,000.-บาท ใช้จริง 960.-บาท ประหยัดงบประมาณได้ 5,040.- บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของงบประมาณในโครงการ ฯ

-จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชน เกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและประชาชนที่สนใจ จำนวน 10 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมอบรมจริง 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100

-ผลที่ได้รับจากโครงการ

1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้และร่วมสนองพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระนางเข้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่

 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ บำรุง รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

3.ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง มีต้นไม้ในชุมชนเพิ่มขึ้น ลดปัญหาความแห้งแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีการทำงานร่วมกับเกษตรกร ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการแนวคิดการพัฒนาการเกษตรร่วมกันได้เป็นอย่างดี

2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28