องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
บริการออนไลน์/E-servive

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- แบบยืมครุภัณฑ์

- แบบขอสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง