องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้
เรียน    กำนันตำบลท่าจะหลุง / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ร่วมมือกับ
กลุ่มอนุรักษ์ป่าหุบใหญ่เมืองลับแล  บ้านงิ้ว  หมู่ที่  6  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการรักน้ำ  รักป่า รักษาแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564  ในวันที่  25  มิถุนายน  2564 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์             หุบน้อย  บ้านงิ้ว  หมู่ที่  6   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลท่าจะหลุงมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมบำรุง  ดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์  และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลท่าจะหลุงให้มีความร่มรื่น  ชุ่มชื้น  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายเพื่อเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านของท่านเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์หุบน้อย  บ้านงิ้ว หมู่ที่  6 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้


    เอกสารประกอบ ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ