องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต


มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับท

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงได้กำหนดมาตรการจัดการในกรณีพบการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล                ท่าจะหลุงถือปฏิบัติและดำเนินการต่อไป

    เอกสารประกอบ มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับท
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ