องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบ

    รายละเอียดข่าว

                 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน
ป.ป.ช)  ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเครื่องมือในการประเมิน ได้แก่
                   1.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
                   2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
                   3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
                   บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีผลคะแนนอยู่ในระดับ  D                     ได้  59.25  คะแนน
                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    เอกสารประกอบ

รายงานผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ