องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

    รายละเอียดข่าว

          ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ผลการประเมิน  SAR  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม   2564 คุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามกรอบแนวทาง  รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและเร่งด่วน  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงประกาศผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ให้ประชาชนได้รับทราบและนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ต่อไป   

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ