องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


กิจกรรมเพาะชำและขยายพันธ์ุไม้่

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 และมาตรา 67 (7)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  องค์การบริหารส่วนตำบล   ท่าจะหลุง  ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อที่จะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลท่าจะหลุง  อย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลท่าจะหลุง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการจัดการการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรของประเทศและท้องถิ่น
2. เพื่อดำเนินการสำรวจ รวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น  การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประสบความสำเร็จ
งบประมาณ   
จากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  งบดำเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
สนองพระราชดำริโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลท่าจะหลุง)  จำนวน  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อใช้ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น   จำนวน  10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องเขียน  กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม  สายรัด  ซองพลาสติก                   ค่าวัสดุการเกษตร  ค่าวัสดุสนาม  วัสดุก่อสร้าง  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
                 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่  89 ที่  4
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ได้ร่วมสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการจัดการการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรของประเทศและท้องถิ่น
2. ทำให้ได้ดำเนินการสำรวจ รวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น  การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป
3. ทำให้ได้สร้างจิตสำนึกและเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. ทำให้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประสบความสำเร็จ 


    เอกสารประกอบ

กิจกรรมเพาะชำและขยายพันธ์ุไม้่
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ