องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างควา

    รายละเอียดข่าว

การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ถึงความสำเร็จ ความคุ้มค่า ผลกระทบ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ตลอดจนให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด    เอกสารประกอบ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างควา
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ