องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒน

    รายละเอียดข่าว

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0816.4 /ว 3458 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่งนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจรและส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ กับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จึงขอประกาศรณรงค์สวมหมวกนิรภัย บริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    เอกสารประกอบ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒน
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ