องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

    รายละเอียดข่าว

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ