องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ร่

    รายละเอียดข่าว

           ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้ดำเนินการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ภายใต้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ  2  ปี  ซึ่งครบวาระ 2  ปี เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์  2556 
           กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านของท่าน  เพื่อให้ผู้ที่สนใจและต้องการจะสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่    12 - 20  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  08.30 น.–16.30 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล      ท่าจะหลุง   โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1  นิ้ว จำนวน  1  รูป มายื่นคำร้องสมัครด้วยตนเอง
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ร่
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ