องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.


คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๔๗๖ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ___________________________ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มี ความเหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือ พื้นที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เลขาธิการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ ๑ มีวาระอยู่ในตำแหน่งและมี อำนาจหน้าที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ ๑ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็น ต้นไป เว้นแต่กรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามอำนาจหน้าที่ก่อนมีคำสั่งนี้ ให้ถือว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่มีการประชุม สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ( นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ) ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

    เอกสารประกอบ

คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ