องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.


ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรายงานผลทางการเงิน ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 3 คัดเลือกคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินของกองทุน ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

    เอกสารประกอบ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ