องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.


ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2556

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/๒๕๕6 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ๒๕๕6 เวลา 13.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ***************** ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ ๒ รายงานทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าจะหลุง และแจ้งหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาและอนุมัติโครงการที่หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เสนอขอรับงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ............................................................................................................................. มติที่ประชุม ......................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ************************

    เอกสารประกอบ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ