องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

งบการเงินประจำปี ปิดบัญชีปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่ตุลาคม 2555 ถึงกันยายน 2556)
ประกอบด้วย
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายละเอียดรับจริงจ่ายจริง
กระดาษทำการ
งบประทำยอดเงินฝากธนาคาร
งบทรัพย์สิน
งบแสดงฐานะการเงิน


    เอกสารประกอบ งบการเงินประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ