องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ไปแล้วนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (การจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาท  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท )  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นี้ องคการบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท จึงประชาสัมพันธ์ใหราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ