องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


ประกาศรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่

    รายละเอียดข่าว


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
เรื่อง  การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่นมารวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
-------------------------------
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่   จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   จำนวนเงิน  2,220,000.-บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้มีอาคารที่มั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะมีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กเล็ก การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม จะมีส่วนช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กต่อการเรียนการสอนและตรงตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                   อาศัยตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จึงย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน มาเรียนรวมกัน ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงแห่งใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง”  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559  เป็นต้นไป  โดยการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                   1.เพื่อเป็นการบรรเทาแก้ไขความยากจนของผู้ด้อยโอกาสให้มีสิทธิได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
                   2.เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลเด็กเล็ก ให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกหมดความกังวลในบุตรหลาน
                   3.เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยให้สามารถศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล
                   4.เพื่อการกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                       ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน มกราคม  พ.ศ.2559
         
 
                                                                   (นายมานิตย์    นิจกระโทก)
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
                                      


    เอกสารประกอบ ประกาศรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ