องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ภาพการประชุมคณะทำงานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ขอเข้าร่วม
สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา    เพื่อที่จะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลท่าจะหลุงอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง นั้น
                   เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวสำเร็จไปด้วยดี องค์การบริหารส่วนตำบล               ท่าจะหลุง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ และแนวทางการกำหนดพื้นที่ปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิม ในเขตพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง  ในวันที่ 15 มีนาคม  2559  เวลา  09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน


    เอกสารประกอบ ภาพการประชุมคณะทำงานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ