องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรฐานการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ  ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหน่ายงานระดับท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการบริหารงานงบประมาณของตน จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด โดยให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน  ตามแบบ ผด. 1 และให้หน่วยงานพัสดุกลางรวบรวมเพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรตามแบบ ผด. 2  เพื่อเสนอขออนุมัติแผนจากผู้บริหารขององค์กร โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรตามแบบ ผด. 2 โดยจัดทำเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ที่มีวงเงินในการจัดหาตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป และ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่วงเงินในการจัดหาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  โดยใช้แบบ ผด. 5 ในการจัดทำแผนตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0303.4 / ว. 1500 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2542  นั้น
                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้อนุมัติแผนการจัดหาพัสดุตามแบบ ผด.2 และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามแบบ ผด. 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ