องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลทา่จะหลุง  ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    เอกสารประกอบ รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ