องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ปร

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง     ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕62
เรียน    ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงทุกท่าน
                   ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เนื่องจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย มุ่งเน้นพัฒนาโดยปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ คุณธรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเน้นเด็กได้ลงมือปฏิบัติ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ พัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จึงได้จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   เพื่อให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึงขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ในวันจันทร์ ที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ วัดบ้านขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย


    เอกสารประกอบ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ปร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ