องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมา

    รายละเอียดข่าว

กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช      สุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลท่าจะหลุง  สนองพระราชดำริ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลท่าจะหลุง)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณที่ตั้งไว้  80,000 บาท  งบประมาณที่ใช้ไป  68,000 บาท  คงเหลือ  12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15  ของงบประมาณที่ประหยัดได้  

    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ