องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนาการศึกษา


แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยประชาชนทุกคนมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างกว้างขวาง นั้น
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)  เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                        ขอแสดงความนับถือ
 
 
                                                                  (นายมานิตย์    นิจกระโทก)
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ