องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ประชาสัมพันธ์โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  จะดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลท่าจะหลุง)  กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ  สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   ในวันศุกร์ที่  21 สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ  ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
                    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านของท่านและประกาศเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการ ฯ และขอความร่วมมือให้ผู้ที่สนใจมาแจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรม  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   ภายในวันที่  22  กรกฎาคม  2563  หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ