องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลท่าจะหลุง)  กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ  สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   เมื่อวันศุกร์ที่  21 สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ  ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ