องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับการสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์อพ.สธ.มทร.อีสาน)


    เอกสารประกอบ ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ