องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


กรอบแนวทางการดำเนินงาน อพ. สธ.

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตัั้งแต่ช่วงเริ่มต้นแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564)  หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน  ขอประชาสัมพันธ์กรอบแนวทางการดำเนิน อพ.สธ.

    เอกสารประกอบ กรอบแนวทางการดำเนินงาน อพ. สธ.
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ