องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ด้วยศูนย์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   ได้จัดทำ “โครงการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ประจำปี 2564” ขึ้น  ในระหว่างวันที่  8 – 12  มีนาคม  2564 เวลา 17.00-19.00 น. ณ บ้าน
ของนักเรียนแต่ละคนแต่ละหมู่บ้าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามพฤติกรรมของเด็กและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง  เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้ปกครองกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น   โดยมีคณะทำงานออกเยี่ยมบ้านและประสานงานประจำหมู่บ้าน  ประกอบด้วย  ดังนี้
                   1.นางสาวนงเยาว์  หนดกระโทก   ครู          รับผิดชอบ หมู่ 4 และหมู่ 6
                    2.นางสาวขวัญตา  สังเกตุ         ครู          รับผิดชอบ หมู่ 1,2 และนอกเขตพื้นที่         
                    3.นางลลิตภัทร  ปิวสูงเนิน        ครู          รับผิดชอบ หมู่ 7               
                    4. นางสุดสงวน   พูนประโคน      ผู้ดูแลเด็ก  รับผิดชอบ หมู่  9
                    5.นางสาวพัชรี  ศรีกระโทก         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  รับผิดชอบ หมู่ 8
 
                    โดยมีหน้าที่
1.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย  บันทึกเอกสารการเยี่ยมบ้าน
บันทึกภาพการเยี่ยมบ้าน และรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้คณะบริหารท้องถิ่นทราบ
                   2.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชน ศึกษาข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมและหาแนวทางร่วมกับชุมชน
เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                                                  
                  
 
                                                            


    เอกสารประกอบ

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ