องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


การรับสมัครเด็กเข้าเรียนที๋ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี   เพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่ดีให้เด็กได้รับการศึกษาเรียนรู้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุขเป็นผู้พัฒนาประเทศไทยให้เจริญต่อไปในวันข้างหน้า เด็กปฐมวัย  จึงควรที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  22  กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ คุณสมบัติเด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม  2560 ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2561


    เอกสารประกอบ

การรับสมัครเด็กเข้าเรียนที๋ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ