องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนดำเนินงารประจำปี


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงปบระมาณ 2554

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  แล้วนั้น  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   จึงขอประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงปบระมาณ 2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2553
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ