องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
  โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวะการณ์ระบาดข...[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 44]
 
  ภาพโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประม...[วันที่ 2022-09-11][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...[วันที่ 2022-08-06][ผู้อ่าน 157]
 
  การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 14]
 
  ภาพการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 181]
 
  กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 13]
 
  การเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม ความโปร่ง...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 272]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 223]
 
  การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิด...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 347]
 
  ฐานข้อมูลด้านอาชีพของตำบลท่าจะหลุง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 179]
 
  การประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 171]
 
  การมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมใ...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 179]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14