องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.


ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักป

    รายละเอียดข่าว

1)      นายมานิตย์ นิจกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานกรรมการ
2)      นายประมวล ดวดกระโทก  ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  เป็นรองประธานกรรมการ
3)      นายพฤหัสธิบดี โอกิฬา  ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  เป็นรองประธานกรรมการ
4)      นายประเสริฐ เทพทะเล  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เป็นกรรมการ
5)      นางบุญทิ้ง เบี้ยกระโทก  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ
6)      นายจินดา อินทร์หมื่นไวย  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ
7)      นายพินิจ สังเกตุ  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ
8)      นายเมธี มิตรกระโทก  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ
9)      นายวิเชียร นับกระโทก  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ
10)  นายติ้ม แต้มกระโทก  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย
คนที่ ๑  เป็นกรรมการ
11)  นางแฉล้ม คำโพธิ์แสง  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย
คนที่ ๒  เป็นกรรมการ
12)  นางประนอม เบี้ยกระโทก  อาสาสมัครสาธารณสุข  เป็นกรรมการ
13)  นางอรชร พิมพ์จันทร์  อาสาสมัครสาธารณสุข  เป็นกรรมการ

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักป
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ